ExifII*Ducky<http://ns.adobe.com/xap/1.0/ Adobed           !1AQqa"2BR#34bCSc5 ?5Ÿé'jJPdoQ◊£&+] 3 4l@ 6‚Å≤(JPgcA3AO4sq!}XS@ L~(b\I"KsCSgAkivfkq@wv Ûº≠Æo0—ínqPk7'`fiÇ«å0@–Ç kYy ‘Ø5w nC7kR!@nQw€∫4w6CGwpRy k*P!( @A&v*;nw:◊¶S,D{%I<6A4rDq~jV-HFfl∏xq[ycHŸ§9Z3T)nz#f@wJMP=uakqh$gk\* i?\ Y#q+R6Q21{|Yp#@ (bg5sh*Ow_’äI{OPi7y}PKx4ob|5WD}Nwzq|66c ]!- &j ›´- No3#Z5bX›∞%P!( kMmsIaOL/h0>KhEfaf¬†h(pui$‘ªZ6p{o÷∞h oa\yW+J'j %Œ©&.*]e)66((.;\’ß-t TIh*A¬à w )yq&6ZFl4lYs(qeLAx@ifiÅ ÊÅâ6—íJ}7i?Dwvz `HqDqlkZ>PXG9fl£]dK^Fo5s:«∑7eL—≤:@⁄ö|iTD-k(S fi≥}}l DD 6vugNxOhBjFC5mP sdXtRdnk’∞yqA>nney/p` ∆ï*vu 3F!LWQ3MaS>>*Xfi†rkP2Kp ZU M ^Cx9ÓëÄV TAU7 }‘±%1E4WPh]@[=#NÊÅ¢T◊∏bhAiB”∏Ai 0P# 7@we«ò@n#p(!Vq:Id€ä!ÃéQ aB n( k*Ÿæmd`nw8#rh@% B}Rv\A RR5 xja8zS<6J@i \jvlC, y:3# <:;h A—ûv aEj5"@‹≠aT u÷öW,Bcc@|÷±/zp “ïU*6rSRZ72P @$6j:"-7U7ew lFJV’≤hZ83Lc$.⁄Ä AU lA80–≥Z)+,u OsÀáDYKvƒïlTJPÕænRÊΩñ4◊∫p#jTN@ D Ton v y&VoVB ¥ %mÿ™UI}* 3p70$k@% s-1}ŸÆI$f›ÜH(? |J+Nq8mtr4j÷∏~>h-qy„∫á0H3]P! 4a–πu«ù(›° rXk qhvA_)U0Y0:4@&“Ç/2 -8B?8T$z,Hd∆ÆqJ÷≠jF Mf &]s~5`l@ÿö÷Üh5ÕÅUjvÓ•®8Oqy;tsFyRhS‚†àM08 P Gi ’π1@3;p'jVF a`Po@A@ xcrb67\"T |fO8`1xDRok\ fr